Username :
Password :
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด
                    เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด เป็นไปในทิศทางที่แน่นอน  ครอบคลุมภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัดและสามารถดำเนินการบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปลายกลัดได้อย่างเป็นระบบ คณะผู้บริหารจึงกำหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลปลายกลัด  ไว้ดังนี้
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
1.2 การขยายท่อประปา หรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
1.3 การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
1.4 พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
1.5 ติดตั้งหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงกัน
1.6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ศาลาประชาคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆโดยสนับทางด้านทุนหมุนเวียนและการฝึกอบรมให้ความรู้
2.2 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
2.3 สนับสนุนด้านสวัสดิการชุมชน และสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและไม่ถูกสังคมทอดทิ้ง
2.4 การป้องกันยาเสพติด ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนร่วมมือกับภาครัฐ ในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
2.5.การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.2 การมีสวนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น
3.3 ส่งเสริมประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข /การมีส่วนร่วมของประชาชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 การกำจัดและจัดการขยะ
4.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มอายุของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด  
       5.1.1 สนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น  ให้เพิ่มความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
                       5.1.2 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความพร้อมและความสามารถเพื่อที่จะเข้ารับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ
                       5.1.3  สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารเรียนและกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.2 ส่งเสริมศิลปะประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นมรดกสืบทอดไปสู่ลูกหลาน
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานพิธีการสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
6.1 ส่งเสริม  การประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.2 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น/พัฒนาการรวมกลุ่ม

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
7.2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

7.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลและทางราชการ รัฐบาลให้ประชาชนได้ทราบ