Username :
Password :
   
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด
     “คมนาคมมีมาตรฐาน  บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต”

 

พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด

1.  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ   ต้องการของประชาชน
2.  จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนพัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในตำบล
3.  สร้างความเข้มแข็งชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิต   และทรัพย์สินของประชาชน 
4.  ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอำนาจหน้าที่ ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้พร้อมจัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีรวมถึงการท่องเที่ยว
6.  ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
7.  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีบริหารจัดการทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนตำบ ลเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

  1. มีโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคมสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
  2. ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอ งและครอบครัวได้การว่างงานในตำบล ลดลงคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ลดการเจ็บป่วยได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
  3. ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น
  4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำ ประชาชนให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. ประชาชนให้ความสำคัญกับการศึกษา ศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึง สนับสนุน  พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม
  6. เพิ่มจุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจพอเพียง  มีสภาวะแวดล้อมที่ดี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
  7. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามแนวธรรมาภิบาลเจ้าหน้าที่และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนได้พอสมควร