Username :
Password :
 
 
นายสมโชค มงคลยุธ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมโชค มงคลยุธ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวกัลยา มรัพย์มา
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายสมโชค มงคลยุธ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธานินทร์ จันทร์ดัด
ผู้อำนวยการกองช่าง