Username :
Password :
สำนักปลัดเทศบาล
 
นางสาวกัลยา ทรัพย์มา
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางวัชชรี ศรีชมภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกัลยา ทรัพย์มา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพรพิมล มงคลสระ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววาสนา พลอยแดง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวปิยวดี สว่างเดือน
นิติกรปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.)
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
ว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.)
นางสำแล ธีระพันธ์
ครู คศ.๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามเพลง)
นางกมลทิพย์ ศรีธนิษฐาภรณ์
ครู คศ.๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหลวง)
นางเพ็ญศรี จิตรตรีขัน
ครู คศ.๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำโพธิ์ทอง)
นางแฉล้ม มงคลฉัตร
ครู คศ.๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตาพรหม)
นายณะกูล มงคลแถลง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวสายฝน มงคลนาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุกัญญา สุวรรณประทีป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางพูลสุข มหาชน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสุกันยา เปรมปรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวมา วันทนัง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสุพรรษา โกมลารชุน
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นายชิตพล สุวรรณทรัพย์
คนงานทั่วไป
นางสาวธิดารัตน์ มงคลเปี่ยม
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานทั่วไป)
นางสาวพัชรินทร์ เขียวระยับ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานป้องกัน)
นางทองสุข นาคชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
นายโพแก้ว ไกรประสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานป้องกัน)
นางเสาวลักษณ์ ทิศาภาคย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)