Username :
Password :
 
นายประยงค์ เทียนสมบุญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด
นายสมชัย มงคลแถลง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด คนที่ 1
นายดาวเรือง มงคลเปี่ยม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด คนที่ 2
นายบุญช่วย ทิศาภาคย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด