Username :
Password :
 
นายจำปี ปรางรักยิ้ม
ประธานสภา อบต.ปลายกลัด
นายเผ่า มงคลสาร
รองประธานสภา อบต.ปลายกลัด
นางประทุม กร่ายเพียร
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 1
นางสนิท คล้ายสุริยา
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 1
นายบุญสม ถวายทรัพย์
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 2
นายสำราญ มงคลเกิด
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 2
นางสาวบุญทิ้ง เกินสำโรง
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 3
นายสำราญ พบบุบผา
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 3
นายณัฐวัชร ปิ่นทองคำ
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 4
ว่าง
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 4
นางสมคิด สุภาศาสตร์
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 5
นายบรรลุ วัลวาล
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 5
นายจำนงค์ สาระกูล
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 6
นายจำนงค์ กำลังศร
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 6
นายบุญลือ ทรัพย์โชคพูนสิน
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 7
นายผิว มงคลสาร
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 7
นายประสิทธิ์ มงคลสาตร์
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 8
นายสุรศักดิ์ กระจิบทอง
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 8
นายธวิช ชนะพงษ์
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 9
นางสาวละออง บุญเรือง
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 9
นายจำนอง ธีระเขต
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 10
นางบุญช่วย ฉายวิเชียร
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 10
นางรุ่งทิพย์ กิจเจริญ
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 11
นายชาตรี แช่มซ้อย
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 12
นายสรศักดิ์ ธาระวัย
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 1 ต.เต่าเล่า
นางอัมพร ธาระวัย
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 1 ต.เต่าเล่า
นายสมเกียรติ เกียรติยศ
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 2 ต.เต่าเล่า
นางเบญจา เกียรติยศ
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 2 ต.เต่าเล่า
นายสุทิน นุ่มเจริญ
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 3 ต.เต่าเล่า
นายสมชาย เกียรติยศ
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 3 ต.เต่าเล่า
นางวิภา ทรัพย์มรรค
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 4 ต.เต่าเล่า
นายนิพน เกตุเขตร์
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 4 ต.เต่าเล่า
นางสุรีพร ไชยสิงห์
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 5 ต.เต่าเล่า
นายอร่าม กาลมาสม
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 6 ต.เต่าเล่า
นางสาวสุพัตรา ศรีสุวรรณ์
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 6 ต.เต่าเล่า
นายเชื้อ มงคลลาภ
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 7 ต.เต่าเล่า
นางมณฑาฎา มงคลลาภ
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 7 ต.เต่าเล่า
นายชโลม ถ่ายเนียม
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 8 ต.เต่าเล่า
นายสังข์ทอง บุญคง
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 8 ต.เต่าเล่า
นางสาวปัทมาภรณ์ หอมขจร
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 9 ต.เต่าเล่า
นางสมบุญ พุฒทกิจ
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 9 ต.เต่าเล่า
นายบุญมี ประทุมทอง
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 10 ต.เต่าเล่า
นายณรงศักดิ์ สุขสุเกตุ
สมาชิสภา อบต.ปลายกลัด หมู่ที่ 10 ต.เต่าเล่า