Username :
Password :
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การคมนาคม การจราจร : การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอบางซ้ายใช้เส้นทางคมนาคมถนนชนบทสายบางซ้าย – ผักไห่(วัดเศวติศิลาราม- วัดใหม่ต้านทาน) ระยะทางประมาณ  8  กิโลเมตร

การประปา :  การประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,9,11  ตำบลปลายกลัด ใช้รูปแบบคณะกรรมการประปาหมู่บ้านดูแล 
                    :  การประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,8,10,12  ตำบลปลายกลัด และหมู่ที่ 10 ตำบลเต่าเล่าใช้รูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด รับผิดชอบดูแล
   
การไฟฟ้า : หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารตำบลปลายกลัดมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

ด้านแหล่งน้ำ :มีแหล่งที่ใช้ในเขตองค์การบริหารตำบลปลายกลัด 2 ประเภท คือ

  1. แหล่งน้ำธรรมชาติ  ประกอบด้วย คลองสาธารณะ จำนวน 5 สาย

ลำรางสาธารณะ จำนวน 11 สาย

  1. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย สระน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ : พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การพัฒนาด้านเกษตร อาทิ ทำนา