Username :
Password :
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

อาชีพของราษฎรในตำบลปลายกลัดส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
         
โครงสร้างรายได้ของครัวเรือน :
รายได้เฉลี่ย                      65,116.84     บาทต่อคนต่อปี
                  
รายรับจากบัญชีครัวเรือน                    26,307.73     บาทต่อคนต่อปี
รายจ่ายจากบัญชีครัวเรือน                   32,045.10     บาทต่อคนต่อปี

ผลิตผลหรือสินค้า/บริการ ที่สำคัญของตำบล ได้แก่ ข้าว
กลุ่มประชาชนด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลปลายกลัด กลุ่มเย็บผ้า